23.04.2016

Inicjacja timera animacji

Rozpoczęcie animacji następuje po wywołaniu funkcji składowej tileSeq::start(). Funkcja ta dodaje timer, który po upływie czasu (podanego w zmiennej interval) generuje programowe zdarzenie wychwytywane w pętli głównej (każde zdarzenie jest przetwarzane według kolejki dodania). Obsługa zdarzenia animacji jest realizowana za pomocą funkcji attendProgEvents w "events_prog.cpp", która inicjuje renderowanie ramki w określonym oknie.
Implementacja timera zależy od użytej biblioteki. W przypadku tego projektu jest to SDL_AddTimer, który umieściłem w inline'owej, zuniwersalizowanej funkcji o nazwie _ADD_TIMER. Organizację kodu w aspekcie systemu operacyjnego omówiłem już we wcześniejszej notce.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz